סקר סיכונים

סקר סיכונים יבוצע במטרה להעריך את רמת החשיפה של הארגון לסיכונים ואיומים מסוגים שונים הכוללים סיכונים כלכליים, סיכוני פח"ע, סיכונים פליליים ועוד. סקר הסיכונים מהווה כלי מרכזי עיקרי ויעיל בשלבי הניתוח של מידת האיום לארגון ובקביעת נקודות הסיכון הגבוהות. סקר הסיכונים מהווה בסיס לקביעת אופן חלוקת והקצאת המשאבים תוך כדי ניהול סיכונים מחושבים ובהתאם לשיקולי עלות מול תועלת. כמו כן בוחן הסקר את הפעילות הקיימת כיום בכל הקשור לאבטחה פיזית בארגון, נהלי עבודה קיימים, מניעת אובדן והונאה ומצב מערך האבטחה הטכנולוגית בארגון ובמתקניו. לסיום נגבש דו"ח מסכם ובו פירוט של הסיכונים מסקנות והמלצות לתיקון ושיפור של המצב הקיים והעתידי תוך שימת דגש על תקציב ומשאבים קיימים ועתידיים.