מודיעין עסקי ומניעת ריגול תעשייתי

מודיעין עסקי ומניעת ריגול תעשייתי מודיעין עסקי הוא תוכנית שיטתית ואתית לאיסוף וניתוח מידע על פעולות מתחרים ומגמות עסקיות וכלכליות, מקשת רחבה של מקורות מידע שונים. במידע יש חשיפה של יכולותיו של הגורם המתחרה, הן כלכליות ועסקיות והן מגמות עתידיות וחולשותיו העסקיות. היקף פעילותו כיום, קשריו העסקיים (חברות בת, חברות קשורות ועוד) למידע שמתקבל יש יכולת להשפיע על מגמות ופעילות עסקית בהווה ובעתיד של הארגון וערכות להשגת יתרון על המתחרה, ידע על הסביבה העסקית המגמות בשוק, בכל נושא קבלת החלטות ופעילות שוטפת של הארגון. מידע הינו כוח רב עוצמה ונכס אסטרטגי. ארי -  ניהול יעוץ והדרכה - תבצע את פעילותה בנושא בכפוף להנחיות הנהלת הארגון ובשיתוף פעולה מלא וזאת במטרה לאתר את המידע הנחוץ באופן ממוקד וענייני ובכפוף לאסטרטגיה העסקית של הארגון. הפעילות תתבצע באופן קבוע על פני פרקי זמן שונים במטרה לייצר מקורות מידע מהימנים, הפקה של מידע רציף, ניתוח וקטלוג של המידע בכפוף להנחיות הארגון והשמתו לצרכיו.